û�ҳ������̿�����
S/W�ٿ�ε� �̿�ȳ�
�ٿ�ε�
�ٿ�ε�
i�Ƚ�
������
���̴�
���̺�ȣ����
������
Hệ thống hỗ trợ lọc đối với thông tin độc hại
로그인 사이트맵 찾아오시는길 모바일
Home > Mạng lưới an toàn cho việc tìm kiếm thông tin trên internet của thanh thiếu niên > Hệ thống hỗ trợ lọc đối với thông tin độc hại
软件种类 软件功能比较 소프트웨어 상세보기  
Trong trường hợp cài đặt bị trùng lặp, lỗi hệ thống có thể xuất hiện. Hãy chỉ cài đặt một (1) phần mềm

Bấm vào tên nhà cung cấp dịch vụ và bạn có thể di chuyển đến trang [Dạng xem Thông tin Chi tiết]
Phần mềm dưới đây có thể được phân phối tới bất kỳ đâu miễn phí.

아이눈
(주)에브리존
IE 지원(크롬, 파이어폭스, 스윙, 사파리, 오페라는 실행차단)
청소년 불법 유해 사이트 차단
유해 동영상 차단 / 검색 및 삭제
쉬운 사용시간 관리를 통한 인터넷 중독방지
사용 화면 캡처 기능을 통한 PC 사용 관리
사용자 설정 프로그램 지정 차단 기능
20년 노하우의 고객만족 서비스 제공
 

엑스키퍼
(주)에잇스니핏
IE, 크롬, 파이어폭스, 스윙, 사파리, 오페라 지원
강력한 컴퓨터 사용시간 관리 기능
유해사이트 및 게임사이트 실시간 차단
유해 동영상 및 유해유통 프로그램 검색 및 삭제
메신저/P2P 프로그램 차단
휴대폰으로 컴퓨터 사용 시간 제어 가능
강력한 프로그램 자기보호 기능(무력화 방지)
 

PC보안케어
(주)소만사
IE, 크롬, 파이어폭스, 스윙, 사파리, 오페라 지원
국내시장 점유율 1위
유해사이트/악성바이러스 사이트
차단Database가 제공되며
청소년보호기능으로
PC/인터넷/게임/메신저/프로그램 등 편리한 관리화면 제공
 

사이버가디언
모바일센(주)
IE, 크롬, 파이어폭스, 스윙, 사파리, 오페라 지원
음란 사이트 및 검색어, 동영상 실시간 차단
사용자 지정 사이트 및 검색어를 등록하여 차단
4가지 사용모드를 이용한 올바른 PC 사용습관 제공
휴대폰을 이용한 간편한 원격제어 기능
메신저/P2P 프로그램 완벽 차단
모든 기능 GS(Good Software)인증 1등급 취득

i안심
(주)플랜티넷
IE, 크롬, 파이어폭스, 스윙, 사파리, 오페라 지원
인터넷 음란물 종합차단 (내용등급사이트+음란동영상차단)
게임/P2P등의 프로그램 차단 정책 설정
시간대별/요일별 PC사용시간관리
인터넷 청정지수(안심/관심요망/위험 상태) 제공
각 기능별 통계 및 기간별 SMS&이메일 통계
 

맘아이그린
(주)제이니스
IE, 크롬, 파이어폭스, 스윙, 사파리, 오페라 지원
게임 및 PC 사용시간 제한
유해동영상 및 유해사이트 차단
PC 사용화면 스크린샷 조회
허용사이트 외 모든 사이트 차단
윈도우7 64bit 운영체제 지원
멀티 브라우저 지원(IE/크롬/사파리등)
     


top 홍보영상 S/W다운로드 자주하는질문 이용문의 Net콜센터
top ȫ������ S/W�ٿ�ε� ����ܽ�û�ϱ� �����ϴ��� �̿빮�� �׸�i-Net�ݼ���